Om oss

Vad vi gör och hur vi gör det

Tummeliten / Målbeskrivning / Dokumentation / Leken / Teman / Om Reggio Emilia / Reggio Emilia på Tummeliten

Tummeliten

Vår tanke är att Tummeliten ska vara den perfekta förskolan, en förskola där barnen älskar att vara och föräldrarna känner trygghet. Vårt recept för detta är ganska enkelt; Bra lokaler, de bästa pedagogerna, hemlagad mat och en utvecklande pedagogisk plattform. Dessutom ger vi föräldrarna goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten genom föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldradagar/kvällar och öppet hus.

Tummeliten huserar i en unik lokal, en lokal som passar perfekt för vår verksamhet. I anslutning till lokalen finnas det tre utegårdar där barnen leker, lär och kopplar av. Vi spenderar mycket tid utomhus och de barn som sover under sin dag hos oss, gör det utomhus, vi har nämligen märkt att nästan alla barn sover bättre ute i friska luften.

Förutom att vara ute i trädgården drar vi ofta iväg på utflykt tillsammans med barnen. Närmiljön är en utmärkt plats för lek och lärande, där miljön bidrar med lekplatser, saker att fundera på och inte minst inspiration.

Vi är även inomhus, i vår unika, kreativa och öppna miljö. All lek och allt lärande bygger i grunden på etablerade och framgångsrika koncept, till exempel Reggio Emilia, och våra lokaler passar som handen i handsken.

Vi har en egen matpedagog, Liselotte, som lagar all mat i vårt eget kök. Färska råvaror, tillagade med omsorg ger god och sund mat fylld av energi.

På Tummeliten går barnen från 1 års ålder till och med 5 år dvs. till barnet börjar i förskoleklass.

Vår utvecklande pedagogiska plattform är ett alternativ och komplement till den etablerade förskolan i Åtvidaberg, välkommen!

 

Målbeskrivning

Skapar trygghet

Vår målsättning på Förskolan Tummeliten är att alla barnen ska känna och tänka att på min förskola finns:

 • Vänner som väntar på mig
 • Vänner som blir glada när jag kommer
 • Vänner som vill leka och skapa med mig
 • Vuxna som tycker om mig
 • Vuxna som väntar på mig
 • Vuxna  som vill mig väl
 • Spännande och roliga aktiviteter och upplevelser
 • Utmanade och roliga material och leksaker

Vår övergripande idé är att förskolan ska vara en viktig mötesplats för människor i olika åldrar, där vi finner:

 • Lek och skapande arbete
 • Glädje och nyfikenhet
 • Samtal och reflektion

Vi vill att alla barnen ska känna att jag kan…

 • Tänka
 • Förstå
 • Uttrycka mig
 • Välja
 • Påverka

 

Dokumentation

Varje barns egen historia

Pedagogisk dokumentation är viktig för oss på Förskolan Tummeliten. Vi observerar, fotograferar, skriver och samlar på det som barnet skapar och berättar. På så vis blir barnens tankar och lärande synligt både för barnet självt, barnets föräldrar och för pedagogerna. Dokumentationen hjälper också barnet att se, minnas och förstå. Dokumentationen sparas i en portfolio som är unik för varje barn.

 

Leken

Lär och utvecklar

Lekenär viktig för alla barns lärande och utveckling. En dag på förskolan ska ge barnen många och goda möjligheter till lek. Alla barn skall kunna leka långa pass utan avbrott. Vi är alltid uppmärksamma på vad barnen tycker om att leka och erbjuder bra och stimulerande rekvisita. Vi hjälper dem att komma vidare i leken så att de utvecklar sin lekrepertoar.

Barnen leker
När de leker ekar livets egen låt i deras lekar
Gällt och ystert eller dystert dov
Ljuder den så länge den får lov
Allt de tror och vet om verkligheten
Gör de lek av
Det är märkligheter
Vuxna tror att det är tidsfördriv
De har fel i detta Lek är liv

- Kajenn

 

Teman

Vi jobbar med olika teman

Tema är för oss på Förskolan Tummeliten ett arbete med en röd tråd och utan förutbestämt slut. Barnen får möjlighet att fördjupa sig och finna sidospår som kan bli mindre projekt, avgränsade i tid och med ett slut. Vi kallar det för ett tematiskt arbetssätt.

 

Om Reggio Emilia

Vad är Reggio Emilia?

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor.

Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen. Reggio Emilia-inspirationen finns i USA, Sydkorea, Australien, i hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder. ”Ett barn har hundra språk” skrevs av Loris Malaguzzi som under många år var chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Dikten uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin. Man anser att nytänkande innebär gränsöverskridande på många olika sätt. Ett exempel är att man kombinerar avancerat teorietiskt arbete med en levande praktik med barnen. Man arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck samtidigt. Ett annat exempel på den gränsöverskridande hållningen är att pedagogerna i Reggio Emilia samarbetar med forskare och andra inom vitt skilda områden, som t ex hjärnforskning och design .

Den pedagogiska filosofin står också för:

 • Ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Loris Malaguzzi har sagt: ”Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet.”
 • Bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.
 • En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan ”ta över” eller kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar. Den pedagogiska filosofin fungerar också som inspiration i sammanhang utanför förskolan och skolan. I Sverige har t ex representanter från både näringslivet, socialvården och olika vetenskapliga områden visat sitt intresse.

Mer information finns hos Reggio Emilia Institutet.

 

Reggio Emilia på Tummeliten

På förskolan Tummeliten arbetar vi utifrån den pedagogiska filosofin; Reggio Emilia.

” Ett barn har hundra språk, men vi berövar dem nittionio ”

 

Reggio Emilia inspirerat

På förskolan Tummeliten arbetar vi efter en pedagogisk filosofi, som har sitt ursprung ifrån norra Italien, från en stad som heter Reggio Emilia. Loris Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilia filosofin, utformade en filosofi vars främsta mål var att stimulera barnen att träna alla sina sinnen, alla sina hundra språk. En träning som måste påbörjas under det viktigaste utvecklingsskedet i ett barns liv; förskoleperioden.

Arbetssätt/Förhållningssätt

Att arbeta Reggio Emilia inspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Pedagogiken och vi pedagoger strävar efter att barnet blir huvudperson i sitt eget liv och lärande.

Många kallar Reggio Emilia för ”lyssnandets pedagogik”. Det betyder att vi pedagoger lyssnar till barnets frågor, föreställningar, lösningar och att vi går bakom och är stöttande, inte framför och visar vägen.

I Reggio Emilia talar man om de tre pedagogerna:  

BARNEN – Barnen måste stimuleras att skapa och söka sin egen kunskap, både enskilt och i samarbete med andra. I samspelet med andra barn lär sig barnet att alla har rätt att utrycka sin åsikt och att ingen har fel. Barn är duktiga på att hjälpa varandra att gå vidare, de behöver inte alltid vuxnas hjälp. Leken och arbetet är starkt sammankopplade och inte i motsats till varandra.

PEDAGOGEN – Tillsammans med barnen ska vi ge oss ut på kunskapsresor och vi ska lyssna, forska och iaktta. Om barnen kör fast ska vi finnas där för att hjälpa dem vidare. Vi ska också utmana och ställa de rätta frågorna. Vi vill fånga stunden i vardagen med mycket lek, fantasi och humor.

MILJÖN – För att lättare kunna fånga barnens intresse gäller det att skapa en miljö som barnen blir glada av och som väcker deras nyfikenhet och fantasi. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Den ska också vara föränderlig efter barnens behov.

En viktig del av arbetet är också;

DOKUMENTATION – Dokumentation är en viktig del av arbetet, för att synligöra såväl barnens och pedagogernas arbete. Dokumentationen sker med olika metoder, nedtecknade i skrift, fotografering och barnens alster.

prinstummeliten